پس زمینه پارالاکس

مزایای بهداشتی “کلید ضد ویروس کرونا”

مارس 3, 2016
مزایای اقتصادی “کلید ضد ویروس کرونا”
مارس 3, 2016
مزایای سیاسی و امنیتی
مارس 3, 2016

سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با کرونا به شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون ، پرهیز از روبوسی و در آغوش کشیدن یکدیگر تاکید دارد. در کشور هاي در حال توسعه میزان انتقال میکروارگانیسم های بیماری زا قابل پیشگیري ناشی از ارائه مراقبت هاي بهداشتی درمانی تا حد 40 %و بیشتر برآورد شده است. این در حالیست که هنوز هم رعایت بهداشت دست که روشی بسیار ساده می باشد بعنوان اساسی ترین موازین و یکی از اولیه ترین تمهیدات در کاهش شیوع انواع عوامل بیماری زا محسوب می شود .

با این حساب کاهش سطح تماس و لمس افراد در مراکز درمانی و سایر اماکن عمومی می تواند یکی از مهمترین اهداف سیستم بهداشتی و درمانی هر کشوری باشد.

با کاهش سطح تماس شاهد پیشگیري از انتقال میکروارگانیسم ها از دست افراد به محیط خواهیم بود و درنتیجه قطع زنچیره انتقال  مهمترین ثمره آن است.

بدیهی است ضدعفونی مکرر محل هایی که بیشترین سطح تماس با محیط را دارند بسیار دشوار و غیر محتمل است

این سطوح تماس مانند دکمه های آسانسور ها در محیط های درمانی و یا اماکن عمومی و یا کلیدهای خودپرداز های بانکی یا پایه های کارتخوان که همه مردم به صورت مستمر با آن سروکار دارند و یا دستگیره های اتومبیل یا درها و دیگر سطوح … باید به طریق مناسب تری محافظت شود

در صورتی که عامه مردم به استفاده از ابزار  ” کلید ضد ویروس کرونا ” تشویق شوند این سطح تماس با محیط های گفته شده تقریبا نزدیک به صفر خواهد شد. که تاثیر آن بر کنترل بیماری های واگیر بسیار با ارزش است استفاده از این ابزار در صورتی که آموزش داده شود و همه گیر شود می تواند از بروز هرگونه پاندمی یا اپیدمی که از روش هایی مشابه با ویروس کرونا منتقل می شود جلوگیری کند.